Regulamin

 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego (zwanym dalej Sklepem) jest Arte di Velutto Magdalena Więcławska, z siedzibą w 05-816 Reguły, ul. Regulska 39A, Woj. Mazowieckie,  posiadająca numery NIP: 7272617907 oraz REGON: 146482974  (zwanym dalej Sprzedającym).

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną lub hurtową mebli tapicerowanych za pośrednictwem Internetu pod adresem http://www.artedivelutto.pl. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest wypełnienie wszystkich obligatoryjnych rubryk formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy. Za akceptację warunków i kosztów uważa się wysłanie formularza zamówienia za pośrednictwem Internetu.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym lub Zamawiającym, a Arte di Velutto, zwanym dalej Sprzedającym.
 3. Za Zamawiającego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje możliwość nabywania praw i obowiązków, która wypełniła formularz rejestracyjny lub zgłoszeniowy. Osoba fizyczna dokonująca zamówienia musi posiadać konto poczty elektronicznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych - ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wysłania zamówienia.
 4. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym http://www.artedivelutto.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.
 5. Kontakt telefoniczny pod numerem +48 513-896-245, lub za pomocą poczty elektronicznej sklep@artedivelutto.pl lub osobisty ze sklepem (05-816 Reguły, ul. Regulska 39A) jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 oraz soboty 8.00-14.00.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu są przetwarzane przez Arte di Velutto Magdalena Więcławska, z siedzibą w 05-816 Reguły, ul. Regulska 39A.
 1. Podane w trakcie rejestracji zgłoszenia lub użytkownika dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy między Sprzedającym a Zamawiającym oraz ewidencji sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę, również w celach marketingowych (newsletter).
 2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sprzedającemu realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 3. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, może się także zwrócić o wykreślenie swoich danych z bazy Sprzedającego.
 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedającego do celów realizacji zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia danych osobowych użytych przy realizacji zamówienia.
 2. Sprzedający nie sprzedaje, nie wypożycza, nie dzierżawi, ani nie przekazuje nieodpłatnie, danych osobowych Kupujących stronom trzecim (z wyłączeniem firm biorących udział w realizacji zlecenia np. firm kurierskich).
 1. Sklep może korzystać ze śledzenia konwersji Google AdWords jak również zbiera statystyki w Google Analytics.

 

III. OFERTA

 1. Wszystkie towary dostępne w ofercie sklepu objęte są gwarancją jakości producenta oraz są fabrycznie nowe. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć konsumentowi rzeczy wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Jeśli sprzedawane towary są używane, objęte promocją, opcją wyprzedaży, posiadają wady Sprzedawca ma obowiązek zaznaczyć to w karcie produktu na sklepie www.
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu podano w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT równego 23 %. Wiążąca dla stron umowy jest cena ujawniona przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego dla wersji produktu zgodnej z opisem towaru.
 3. Oferta prezentowana na stronach internetowych Sklepu nie określa stanu magazynowego Sklepu. Część prezentowanych towarów dostępnych jest dla Zamawiających natychmiast. Termin realizacji zamówień obejmujących pozostałe towary ujawniony jest w opisie produktu lub podawany przy kontakcie ze sprzedawcą. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego kwoty obejmującej zaliczkę w wysokości min. 50% wartości zamówienia.
 4. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia katalogu oferowanych towarów, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów. Powyższe nie dotyczy zamówień złożonych i przyjętych do realizacji.
 5. Promocje organizowane przez sklep nie podlegają łączeniu. Na objęte nimi towary nie obowiązują rabaty z innego tytułu.
 6. Sprzedający dokłada należytych starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu fotografie i opisy towarów były aktualne i zgodne z ich rzeczywistymi właściwościami oraz cechami.

IV. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako wypełnienie formularza zamówienia towaru rzeczywistymi danymi osoby zamawiającej i potwierdzenie złożenia zamówienia. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych. W przypadku składania zamówienia przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy oraz kosztów transakcji bankowych.
 4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub wydłużenia realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji/składania zamówienia, będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.
 6. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego opłacenie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia między Zamawiającym a Sprzedającym.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do wysłania przesyłki w ustalonym z Kupującym terminie od zaksięgowania należności za towar od Kupującego. Termin wysyłki jest uzależniony od stanów magazynowych oraz zdolności produkcyjnych. W przypadku produktów na zamówienie termin wysyłki będzie indywidualnie ustalany. Czas wysyłki i transportu może zostać wydłużony zależnie od dni uznanych ustawowo za wolne od pracy oraz weekendów. Czas transportu wynosi od 3 do 5 dni roboczych.
 8. Dostawa odbywa się wyłącznie za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie (zwanych dalej Kurierem) lub osobiście w rejonie Warszawy transportem własnym Sprzedawcy. Towar dostarcza się pod adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia po uprzednim umówieniu terminu dostawy.
 9. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający zgodnie z cennikiem Kuriera z wyjątkiem ogłoszonych przez Sprzedającego akcji promocyjnych obejmujących tę usługę.
 10. W przypadku zamówienia towaru w znacznej ilości lub ze względu na właściwości zamówionego towaru, dostawa może odbyć się w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, faksem lub telefonicznie z Zamawiającym.
 11. Przed odebraniem przesyłki, w obecności Kuriera, Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić stan opakowania oraz towaru. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub próby otwarcia zaleca się odmowę Kurierowi jej przyjęcia, i stwierdzenie tych czynności poprzez sporządzeni stosownego protokołu. Powyższe umożliwi Kupującemu uruchomienie procedury reklamacji przesyłki uszkodzonej przez Kuriera w transporcie.
 12. Płatności dokonać można w terminie maksymalnie 3 dni od złożenia zamówienia poprzez:
  1. Przelew bankowy lub pocztowy na konto sklepu: Millenium Bank
   Nr .konta : 94116022020000000232625191.
  2. Osobiście przy odbiorze z siedziby firmy (po uprzednim ustaleniu terminu).
  3. Za pomocą płatności elektronicznych: DotPay
 13. Wyboru sposobu transportu oraz płatności Kupujący dokonuje przy składaniu zamówienia.
 14. W razie opóźnienia Sprzedającego, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy żądając zwrotu zapłaconej zaliczki.
 15. Sprzedający wystawi fakturę VAT obejmującą zamówienie.
 16. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje możliwość nabywania praw i obowiązków, należy przesłać na adres sklep@artedivelutto.pl nazwę podmiotu, adres oraz NIP.
 17. Dokonując zakupu w sklepie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

V.
RĘKOJMIA
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki (zgodnie z rozdz. IV pt. 11).
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji (innej niż uszkodzenie w transporcie) jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem powodu reklamacji kserokopią rachunku towaru (paragon, faktura VAT).
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego
 6. Sprzedawca jest ponadto odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna)
 7. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wady, Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę. Dla spełnienia powyższego obowiązku wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia przez kupującego. W celu usprawnienia procedury zalecamy przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną (na adres e-mail: sklep@artedivelutto.pl) lub skorzystanie z formularza reklamacji na stronie sklepu www, wraz ze zdjęciami ukazującymi problem. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu jej realizacji, Zamawiający obowiązany jest przesłać na adres Sprzedającego, za pośrednictwem Kuriera. Reklamacji podlega wyłącznie towar przesłany na adres Sprzedającego wraz z dowodem nabycia od Sprzedającego.
 8. Sprzedający zajmie stanowisko wobec reklamacji poprzez zawiadomienie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub w inny wskazany przez kupującego dogodny dla niego sposób, w terminie 14 dni od doręczenia mu towaru wraz pismem wyrażającym treść reklamacji. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie zajmie stanowiska wobec reklamacji, żądanie uznaje się za uzasadnione.
 9. Koszty, związane z odesłaniem towaru, którego dotyczy reklamacja, Sprzedający zwraca niezwłocznie po uwzględnieniu reklamacji. Towar niezgodny z umową zostanie naprawiony albo wymieniony na zgodny z umową, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zasobów), Sprzedający zwróci Zamawiającemu kwotę uiszczoną przezeń tytułem zamówienia. Jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę, Sprzedający zaoferuje mu inne, dostępne w ofercie Sklepu towary do wyboru z uwzględnieniem różnicy w cenie pomiędzy nimi a towarem, co do którego uwzględniono reklamację.
 10. Gdy realizacja reklamacji Zamawiającego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedający.
 11. Mimo dołożenia wszelkich starań, sprzedający nie gwarantuje, że publikowane informacje o produkcie nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, produkt wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez nabywcę). Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.  Dla towarów wielkogabarytowych takich jak: sofy, narożniki, fotele i inne meble ze względu na gabaryty i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.
  Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Sprzedającemu na adres: Arte di Velutto, 05-816 Reguły, ul. Regulska 39A.
 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone listownie na adres Arte di Velutto, 05-816 Reguły, ul. Regulska 39A lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@artedivelutto.pl lub za pomocą formularza reklamacji na stronie sklepu www
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do klienta. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszty ponownej wysyłki towaru przez Klienta do Sprzedającego w tym wypadku pokrywa Klient.
 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. Niezależnie od powyższych uprawnień, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia przez Sprzedającego terminu realizacji zamówienia o okres 8 tygodni z zastrzeżeniem zawiadomienia, o podaniu błędnych danych dostawy, wówczas termin ten liczy się od dnia wskazanego w zawiadomieniu jako nowy termin realizacji zamówienia. Niezależnie od umownego prawa odstąpienia Zamawiającemu służą uprawnienia określone w kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta.
 2. Towary odsyłane do sklepu za pobraniem nie będą przez sklep odbierane.
 3. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją jakości producenta. Szczegóły gwarancji opisane zostały w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zamówionego towaru. Sprzedawca nie jest gwarantem z gwarancji udzielonej przez producenta.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy dotyczącej określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy następuje z chwilą dotarcia do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego formularza zamówienia wyrażającego wolę zawarcia umowy.
 2. W kontaktach z klientem, Sprzedający korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax).
 3. Sprzedający informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Zamawiającego na stronach internetowych sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje lub dobre imię firmy, jest zakazane.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego http://www.artedivelutto.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  2. lub Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. lub Google Chrome w wersji 55.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
  5. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do wyświetlania plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 6. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://www.artedivelutto.pl/regulamin,10,10.htm
 7. Kupujący jest zawsze informowany o zmianach w regulaminie (formę informacyjną ustala Sprzedający). Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Kupujący ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.
 8. Regulamin sklepu internetowego artedivelutto.pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumentów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 9. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.
 10. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 2019-05-01 i obowiązują do odwołania.

 

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi, lub pytania dotyczące naszego regulaminu i  strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres sklep@artedivelutto.pl, lub na adres naszej firmy.

Zapraszamy do kontaktuMaszy pytania? Czekamy na CIebie.

Pracujemy od pon. do pt.
w godzinach 10.00-18.00

tel.: +48 513-896-245